Frauchi International Competition and Festival

November 2023

Masterclasses schedule

November 12, 2021, Friday

 

Petrit Ceku

Mikhail Korotkov 11:00
Nikita Nedelko
11:40
Kristina Vårlid 12:20

Jeremy Jouve

Sergey Gudelev 13:00
Mariya Ginch 13:40
Ivan Smertin
14:20

Ricardo Gallen

Kuzma Filimonov 15:00
Irina Aleksandrova 15:40
Javier Garcia Verdugo 16:20